Kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego

Man Woman face people problem puzzle

Podstawową zasadą wynikającą z MSR jest zakaz kompensowania aktywów i zobowiązań, czy przychodów z kosztami. MSR co do zasady nie zezwalają na kompensowanie, ponieważ osłabia ono zdolność rozumienia sprawozdań finansowych. Kompensowanie jest dozwolone, tylko gdy regulacje MSR to wyraźnie dopuszczają albo gdy kompensowanie jest przez nie wymagane, a ma to miejsce wtedy, gdy odzwierciedla istotę transakcji.

Kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego jest odstępstwem od zasady ogólnej, gdyż jest ono obowiązkowe z wyjątkiem określonych przypadków.

Ciekawe strony dla księgowych – wzory sprawozdań finansowych

Często zdarza się, że poszukujemy w internecie wzorów sprawozdań finansowych wysokiej jakości. Jak dotrzeć do takich sprawozdań ? Jak powszechnie wiadomo, najwyższe standardy raportowania muszą spełniać spółki notowane na GPW. Trudno jest jednak poszukiwać sprawozdań finansowych na stronach poszczególnych spółek giełdowych, jeśli zamierzamy dokonać przeglądu wielu sprawozdań. Warto skorzystać z serwisu tsg.com.pl (trudno go znaleźć w wyszukiwarce, dlatego warto zapamiętać).

Testy z ustawy o rachunkowości

myślenie

Czy wiesz, że możesz sprawdzić swoją znajomość ustawy o rachunkowości ? Na Portalu Księgowym Finlab właśnie opublikowaliśmy kompleksowe testy sprawdzające.

Najbardziej obszerny test zawiera 100 pytań, z których każde zawiera trzy możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Mega test umożliwia przegląd udzielonych odpowiedzi oraz zawiera uzasadnienia prawidłowych odpowiedzi.

Na stronach Portalu Finlab opublikowano również skrócone wersje testu zawierające 30, 50 czy 75 pytań.

Testy mogą być doskonała pomocą dla osób przygotowujących się do egzaminów z rachunkowości finansowej, np. studentów, kandydatów na biegłego rewidenta.

Pozwalają na dyskretne sprawdzenie wiedzy także osobom mającym do czynienia z rachunkowością na co dzień.

Serdecznie zapraszamy!

http://biosense.pl

Kompensowanie wg MSR

Krzesła 6

Czy wolno kompensować aktywa i pasywa, albo przychody i koszty ?

MSR co do zasady nie zezwalają na kompensowanie, ponieważ osłabia ono zdolność rozumienia sprawozdań finansowych. Kompensowanie jest dozwolone, tylko gdy regulacje MSR to wyraźnie dopuszczają albo gdy kompensowanie jest przez nie wymagane, a ma to miejsce wtedy, gdy odzwierciedla istotę transakcji.

Klasyfikacja zobowiązań wg MSR 1

MSR 1

Zobowiązania, tak jak aktywa są klasyfikowane do dwóch kategorii, czyli jako krótko- bądź długoterminowe (gdy jednostka nie stosuje kryterium płynności).

Podział aktywów na trwałe i obrotowe wg MSR 1

MSR 1

Zasady podziału aktywów na krótko- i długoterminowe są uregulowane w MSR oraz w polskiej ustawie o rachunkowości (UoR).