Archive

Październik 2017

Browsing

Umowy na badanie sprawozdania finansowego po zmianie UoR – kilka ważnych informacji

Na jaki okres zawiera się umowę?

Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że będą musieli związać się z audytorem sprawozdania finansowego na co najmniej dwa lata. Na podst. art 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, obecnie umowy na badanie sprawozdań finansowych muszą być zawierane na co najmniej dwa lata.

Umowę o badanie sprawozdania finansowego zawiera kierownik jednostki  w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Czy można rozwiązać umowę z firmą audytorską?

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego nie zawsze jest możliwe. Jest dozwolone jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Za uzasadnioną podstawę uznaje się w szczególności:
1) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;
2) niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;
3) przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

A gdy nie zgadzam się z biegłym rewidentem co do meritum?

Niestety, różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania sprawozdań finansowych nie stanowią uzasadnionego powodu rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego.banner accteka

Usługi księgowe Warszawa, Usługi księgowe Warszawa, Usługi księgowe Warszawa, Audyt, Audyt, Audyt, Biegły Rewident Warszawa, Biegły Rewident Warszawa, Biegły Rewident Warszawa, Accounting Services Warsaw, Accounting Services Warsaw, Accounting Services Warsaw, Audit, Audit, Audit