Archive

Kwiecień 2018

Browsing

Test z Ustawy o Rachunkowości (cz.1) – przepisy ogólne

Test obejmuje przepisy ogólne Ustawy o rachunkowości (UoR). Składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru.
Zagadnienia objęte testem to w szczególności: jednostki stosujące UoR, definicje ustawowe, kierownik jednostki i organy zatwierdzające. Test uwzględnia wszystkie zmiany ustawy wg stanu na 2017 r.

Należy wybrać jedną właściwą odpowiedź spośród trzech podanych.

Test z ustawy o rachunkowości (cz. 2) – stosowanie MSR/MSSF

Jest to test jednokrotnego wyboru zawierający 15 pytań. Dotyczy zasad stosowania MSR/MSSF określonych w ustawie o rachunkowości.

 

Loading…