Author

administrator

Browsing

Test z Ustawy o Rachunkowości (cz.1) – przepisy ogólne

Test obejmuje przepisy ogólne Ustawy o rachunkowości (UoR). Składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru.
Zagadnienia objęte testem to w szczególności: jednostki stosujące UoR, definicje ustawowe, kierownik jednostki i organy zatwierdzające. Test uwzględnia wszystkie zmiany ustawy wg stanu na 2017 r.

Należy wybrać jedną właściwą odpowiedź spośród trzech podanych.

Test z ustawy o rachunkowości (cz. 2) – stosowanie MSR/MSSF

Jest to test jednokrotnego wyboru zawierający 15 pytań. Dotyczy zasad stosowania MSR/MSSF określonych w ustawie o rachunkowości.

 

Loading…

Umowy na badanie sprawozdania finansowego po zmianie UoR – kilka ważnych informacji

Na jaki okres zawiera się umowę?

Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że będą musieli związać się z audytorem sprawozdania finansowego na co najmniej dwa lata. Na podst. art 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, obecnie umowy na badanie sprawozdań finansowych muszą być zawierane na co najmniej dwa lata.

Umowę o badanie sprawozdania finansowego zawiera kierownik jednostki  w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Czy można rozwiązać umowę z firmą audytorską?

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego nie zawsze jest możliwe. Jest dozwolone jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Za uzasadnioną podstawę uznaje się w szczególności:
1) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;
2) niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;
3) przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

A gdy nie zgadzam się z biegłym rewidentem co do meritum?

Niestety, różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania sprawozdań finansowych nie stanowią uzasadnionego powodu rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego.banner accteka

Usługi księgowe Warszawa, Usługi księgowe Warszawa, Usługi księgowe Warszawa, Audyt, Audyt, Audyt, Biegły Rewident Warszawa, Biegły Rewident Warszawa, Biegły Rewident Warszawa, Accounting Services Warsaw, Accounting Services Warsaw, Accounting Services Warsaw, Audit, Audit, Audit

Zniesienie podatku u źródła od biletów lotniczych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT podatnicy zobowiązani byli do potrącania podatku u źródła w wysokości 10% od biletów lotniczych zakupionych od obcych przewoźników.

Od 12.08.2017 r. nie ma już takiego obowiązku. Nowelizacja ustawy o CIT/PIT zniosła ten obowiązek z mocą od jej wejścia w życie. Wyłączenie obowiązku poboru podatku u źródła dotyczy tylko przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera. Czyli np. wynajem czarteru ciągle podlega podatkowi u źródła.

Do 12.08.2017 r. przepisy te należało stosować z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co przy posiadaniu certyfikatu rezydencji w większości przypadków zwalniało od obowiązku potrącania podatku. Uzyskiwanie oryginału certyfikatu rezydencji było jednak niezmiernie uciążliwe, a potrącenie podatku z ceny biletu w praktyce niemożliwe. Z czasem wykształciła się praktyka, aby bilety kupować u pośredników, co zgodnie z stanowiskiem organów skarbowych zwalniało z podatku.

Kolejna sprawa to, że przepisy art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT obowiązywały od bardzo długiego już czasu, a podatek od zakupu biletów jako gorący temat pojawił się dopiero kilka lat temu.

Zmiany ustawowe w zakresie cen transferowych 2017

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje szereg bardzo istotnych zmian w zakresie dokumentowania cen transferowych.

Poniżej przedstawiono krótkie omówienie najważniejszych z nich. Więcej szczegółów o poszczególnych zmianach można znaleźć na naszym portalu.

Kryterium przychodów (kosztów)

Do sporządzania dokumentacji cen transferowych (DCT) zobowiązani są podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln euro. Do sporządzania DCT są obowiązani także podatnicy rozpoczynający działalność, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 mln euro.

Jest to nowe kryterium, które wcześniej nie obowiązywało. Chodzi o przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, czyli sumę wszystkich przychodów: operacyjnych, pozostałych operacyjnych, finansowych. Wartość przychodów jest ustalana w oparciu o sprawozdanie finansowe.

Zmiana progu powiązań kapitałowych

Obecnie obowiązujący próg powiązań kapitałowych wynosi 25% zarówno dla powiązań bezpośrednich i pośrednich (do końca 2016 r. było to 5%).

Nowe limity transakcyjne

Minimalny limit, od którego zaczynają się obowiązki transakcyjne wynosi 50 tys. euro. Obejmuje transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość tej kwoty. Limit ten obowiązuje wraz z innymi przesłankami sporządzania DCT i rośnie wraz z przychodami (kryterium przychodów).

W przypadku transakcji z podmiotami z rajów podatkowych kwota wynosi 20 tys. euro, przy czym nie bierze się tu pod uwagę powiązań. Podmioty nie muszą być powiązane, aby istniał obowiązek sporządzania DCT.

Ważne! Na podstawie interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa jako sumę transakcji uważa się obecnie sumę transakcji materialnych i niematerialnych łącznie.

Local file i master file

Tzw. local file musi zostać sporządzony przez podatników, którzy spełnią kryteria do sporządzania DCT i których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 20 mln euro. Powyżej limitu 20 mln euro obowiązuje dodatkowo tzw. master file.

 

Local file musi zawierać następujące elementy:

 • Opis podatnika
 • Opis transakcji z podmiotami z grupy (ta część obejmuje m.in. analizę funkcji, aktywów i ryzyk, metody i sposób kalkulacji dochodu)
 • Informacje finansowe podatnika
 • Analiza porównawcza (jeśli przychody przekraczają 10 mln euro)

Local file może być wspólny dla różnych transakcji w takim zakresie jak to możliwe.

Master file dotyczy danych na temat grupy (struktura organizacyjna grupy, polityka cen transferowych grupy, opis działalności grupy, opis wartości niematerialnych, opis sytuacji finansowej grupy, porozumienia APA).

Analiza porównawcza (benchmarking analysis)

Jest to całkowicie nowy wymóg. Przed rokiem 2017 to organy podatkowe w trakcie kontroli same przeprowadzały analizę porównawczą, a obecnie ciężar ten przerzucony został na podatników. Obowiązuje tych podatników, których przychody w roku ubiegłym przekroczyły równowartość 10 mln euro.

Analiza porównawcza to opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach.

Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Nowa deklaracja CIT-TP

Deklaracja CIT-TP jest dość obszerna i wymaga podania szczegółowych informacji na temat powiązań podatnika oraz przeprowadzanych przez niego transakcji. Deklaracja ta powinna być składana razem z zeznaniem CIT-8 (jest załącznikiem do zeznania). Termin jej złożenia jest taki sam jak termin zeznania CIT-8.

Złożenie oświadczenia

Nowe przepisy nakładają na podatników obowiązek składania przez podatników oświadczeń o posiadaniu DCT do dnia 31 marca każdego roku.

Kiedy nie jest wymagane potwierdzenie odbioru faktury korygującej?

Istnieje kilka przypadków kiedy potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest wymagane.

 • Faktury korygujące in plus – czyli, gdy zwiększana jest podstawa opodatkowania
 • Eksport towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, dostawy towarów i świadczenie usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju – czyli sytuacje, gdzie podatek należny co do zasady nie występuje
 • Sprzedaż: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – ten przypadek dotyczy specyficznej, ograniczonej grupy podatników
 • Gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W odniesieniu do ostatniego punktu ważne jest spełnienie łącznie obydwu przesłanek tj. musi nastąpić udokumentowana próba doręczenia faktury korygującej, a po drugie musimy udowodnić, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W praktyce zdarzają się dość często sytuacje, że potwierdzenia odbioru faktury nie można uzyskać z powodów po stronie nabywcy. Przepis ten pozwala sprzedawcy skorygować VAT należny w sytuacji, gdy spełni wymienione warunki.

Jak potwierdzić próbę doręczenia faktury?

Można to zrobić np. poprzez:

 • potwierdzenie nadania faktury korygującej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ze wskazanym numerem faktury korygującej
 • potwierdzenie nadania przesyłki kurierskiej zawierającej korektę
 • wysłany mail z załączonym skanem faktury korygującej

Jak dowieść, że nabywca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej?

Przykładowo można przedstawić:

 • wyciąg z rachunku bankowego zawierający przelewy przychodzące lub potwierdzenie otrzymania przelewu, z których to dokumentów wynika, że kontrahent dokonał płatności za usługi z uwzględnieniem wystawionej przez Spółkę faktury korygującej,
 • wyciąg z rachunku bankowego zawierający przelewy wychodzące lub potwierdzenie dokonania przelewu przez Spółkę, z których to dokumentów wynika, ze Spółka zwróciła kontrahentowi kwotę wynikającą z faktury korygującej
 • potwierdzenie rozrachunków (sald), z których wynika fakt ujęcia faktury korygującej przez nabywcę w jego księgach
 • korespondencja z klientem (np. wiadomości elektroniczne, w których klient wskazuje nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia), z której wynika, że posiada on informacje o rozliczeniu transakcji na zasadach obowiązujących po korekcie

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Jeśli w wyniku wystawienia faktury korygującej dochodzi do obniżenia podatku należnego (zmniejszenia podstawy opodatkowania), aby mogło dojść do faktycznego obniżenia kwoty VAT należnego w deklaracji VAT, niezbędne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Bez takiego potwierdzenia, niestety nie możemy pomniejszyć kwoty VAT należnego.

Oprócz samego potwierdzenia odbioru ważny jest moment jego otrzymania przez nabywcę. Nie wystarczy zatem wiedzieć kiedy podatnik sam wysłał fakturę korygującą, ale kiedy dotarła ona do nabywcy.

Art. 29 ust. 13 Ustawy o VAT mówi, iż obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jak zinterpretować ten przepis?

Załóżmy, że wystawiamy fakturę korygującą in minus 28 stycznia, a do nabywcy dociera ona w pierwszym przypadku 29 stycznia, a w drugim 1 lutego. Przede wszystkim powinniśmy znać datę, kiedy nabywca otrzymał fakturę korygującą, bo wyznacza ona termin do kiedy powinniśmy zdobyć potwierdzenie odbioru, aby zmniejszyć VAT należny. Jeśli nabywca otrzymał fakturę korygującą 29 stycznia, aby pomniejszyć VAT należny w deklaracji za styczeń należy otrzymać potwierdzenie odbioru do 25 lutego. Jeśli nabywca otrzymał fakturę korygującą 1 lutego, nie można pomniejszyć VAT należnego w deklaracji za styczeń, lecz najwcześniej za luty, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru do 25 marca.

Jaką formę powinno mieć potwierdzenie odbioru?

Forma nie jest określona w przepisach o VAT. Przyjmuje się, że wszystko co może być uznane za dowód zgodnie z ordynacją podatkową, może stanowić potwierdzenie odbioru. Każdy dokument świadczący o tym, że kontrahent miał możliwość zapoznania się z treścią faktury korygującej może stanowić potwierdzenie odbioru. Jednak istotne jest, że ciężar dowodu spoczywa w tej sytuacji na podatniku i dowolność dowodu, nie powinna bynajmniej uśpić czujności podatnika.

W praktyce stosowane są przykładowo:

 • nadanie faktury korygującej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – w tej sytuacji należy zwrócić uwagę, że ten sposób dokumentowania wymaga spełnienia pewnych warunków, np. czy adres na fakturze korygującej zgadza się z tym na zwrotce listu, czy na zwrotce wyszczególniono dane faktury korygującej (np. unikalny numer)
 • podpis odbiorcy na fakturze korygującej z datą odbioru – jeśli istnieje możliwość jej osobistego przekazania nabywcy
 • potwierdzenie otrzymane drogą mailową – istotne jest czy potwierdza ono datę odbioru przez nabywcę
 • potwierdzenie otrzymane faksem – j.w.
 • potrącenie kwoty wynikającej z faktury korygującej i wyszczególnienie jej numeru na przelewie – należy zwrócić uwagę na datę przelewu

Co jest potwierdzeniem odbioru, gdy faktury korygujące są przesyłane w formie elektronicznej?

Wg organów podatkowych, samo wysłanie faktury mailem w tej sytuacji nie wystarcza. Potrzebna jest dodatkowo informacja zwrotna od nabywcy (IPPP1/4512-1096/15-2/EK).

Kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego

Podstawową zasadą wynikającą z MSR jest zakaz kompensowania aktywów i zobowiązań, czy przychodów z kosztami. MSR co do zasady nie zezwalają na kompensowanie, ponieważ osłabia ono zdolność rozumienia sprawozdań finansowych. Kompensowanie jest dozwolone, tylko gdy regulacje MSR to wyraźnie dopuszczają albo gdy kompensowanie jest przez nie wymagane, a ma to miejsce wtedy, gdy odzwierciedla istotę transakcji.

Kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego jest odstępstwem od zasady ogólnej, gdyż jest ono obowiązkowe z wyjątkiem określonych przypadków.

Ciekawe strony dla księgowych – wzory sprawozdań finansowych

Często zdarza się, że poszukujemy w internecie wzorów sprawozdań finansowych wysokiej jakości. Jak dotrzeć do takich sprawozdań? Jak powszechnie wiadomo, najwyższe standardy raportowania muszą spełniać spółki notowane na GPW. Poszukiwanie sprawozdań finansowych na stronach poszczególnych spółek giełdowych jest niepraktyczne, jeśli zamierzamy dokonać przeglądu wielu sprawozdań. Warto skorzystać z serwisu tsg.com.pl (trudno go znaleźć w wyszukiwarce, dlatego warto zapamiętać ten adres).