Istnieje kilka przypadków kiedy potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest wymagane.

 • Faktury korygujące in plus – czyli, gdy zwiększana jest podstawa opodatkowania
 • Eksport towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, dostawy towarów i świadczenie usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju – czyli sytuacje, gdzie podatek należny co do zasady nie występuje
 • Sprzedaż: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – ten przypadek dotyczy specyficznej, ograniczonej grupy podatników
 • Gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W odniesieniu do ostatniego punktu ważne jest spełnienie łącznie obydwu przesłanek tj. musi nastąpić udokumentowana próba doręczenia faktury korygującej, a po drugie musimy udowodnić, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W praktyce zdarzają się dość często sytuacje, że potwierdzenia odbioru faktury nie można uzyskać z powodów po stronie nabywcy. Przepis ten pozwala sprzedawcy skorygować VAT należny w sytuacji, gdy spełni wymienione warunki.

Jak potwierdzić próbę doręczenia faktury?

Można to zrobić np. poprzez:

 • potwierdzenie nadania faktury korygującej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ze wskazanym numerem faktury korygującej
 • potwierdzenie nadania przesyłki kurierskiej zawierającej korektę
 • wysłany mail z załączonym skanem faktury korygującej

Jak dowieść, że nabywca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej?

Przykładowo można przedstawić:

 • wyciąg z rachunku bankowego zawierający przelewy przychodzące lub potwierdzenie otrzymania przelewu, z których to dokumentów wynika, że kontrahent dokonał płatności za usługi z uwzględnieniem wystawionej przez Spółkę faktury korygującej,
 • wyciąg z rachunku bankowego zawierający przelewy wychodzące lub potwierdzenie dokonania przelewu przez Spółkę, z których to dokumentów wynika, ze Spółka zwróciła kontrahentowi kwotę wynikającą z faktury korygującej
 • potwierdzenie rozrachunków (sald), z których wynika fakt ujęcia faktury korygującej przez nabywcę w jego księgach
 • korespondencja z klientem (np. wiadomości elektroniczne, w których klient wskazuje nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia), z której wynika, że posiada on informacje o rozliczeniu transakcji na zasadach obowiązujących po korekcie

Write A Comment