Zobowiązania, tak jak aktywa są klasyfikowane do dwóch kategorii, czyli jako krótko- bądź długoterminowe (gdy jednostka nie stosuje kryterium płynności).

Jednostka klasyfikuje zobowiązanie jako krótkoterminowe, kiedy:

  • oczekuje, że zostanie ono uregulowane w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki,
  • jest w posiadaniu zobowiązania przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu,
  • jest ono wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, lub
  • jednostka nie posiada bezwarunkowego prawa do odroczenia daty wymagalności zobowiązania, co najmniej o okres dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Jeśli zatem składnik pasywów spełnia choć jedno z powyższych kryteriów będzie klasyfikowany jako krótkoterminowy, a jeśli nie spełnia żadnego z nich, wtedy ma charakter długoterminowy.

Pozycje związane z działalnością operacyjną (normalny cykl operacyjny) zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, nawet jeśli są wymagalne w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. Podobnie zgodnie z UoR zobowiązania z tytułu dostaw i usług zawsze mają charakter krótkoterminowy, nawet gdy są płatne w terminie późniejszym niż 12 miesięcy.

W klasyfikacji zobowiązań wg MSR występują jednak pewne różnice w stosunku do UoR.

Zgodnie z MSR 1, gdy dochodzi do refinansowania zobowiązań lub przesunięcia terminów spłat powodujących zmianę charakteru zobowiązania na długoterminowy, ważne jest kiedy zostaje zawarta taka umowa. Jeśli już po dniu bilansowym, a przed zatwierdzeniem sprawozdania do publikacji, wówczas zobowiązanie będzie musiało zostać sklasyfikowane jako krótkoterminowe (jeśli natomiast jeszcze przed dniem bilansowym to wówczas długoterminowe). UoR tej kwestii nie reguluje, ale jak się wydaje, jeśli umowa refinansowania lub przedłużająca termin spłaty jest zawarta przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, zobowiązanie może zostać wykazane jako długoterminowe (patrz np.: przewodnik po MSSF wydany przez Deloitte).

W przypadku złamania warunków umowy pożyczki długoterminowej następującego do dnia bilansowego włącznie, powodującego konieczność spłaty zobowiązania zaliczane jest ono do zobowiązań krótkoterminowych, nawet jeśli pożyczkodawca wyraził po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego do publikacji, zgodę na odstąpienie od żądania spłaty mimo złamania warunków umowy. Zobowiązanie jest zaklasyfikowane przez jednostkę jako krótkoterminowe, ponieważ na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie ma bezwarunkowego prawa do odroczenia spłaty zobowiązania, co najmniej o okres dwunastu miesięcy po tym terminie. UoR nie reguluje także tej kwestii, ale jak się wydaje, jeśli odstąpienie żądania spłaty następuje przed zatwierdzeniem sprawozdania, to można sklasyfikować zobowiązanie jako długoterminowe (patrz np.: przewodnik po MSSF wydany przez Deloitte).

Jak widać, MSR 1 w powyższych sytuacjach stawia mocny akcent na stan obowiązujący w dniu bilansowym i oddala wpływ opisanych wyżej zdarzeń na klasyfikację zobowiązań, jeśli mają one miejsce już po dniu bilansowym

http://accteka.pl

usługi księgowe warszawa, usługi księgowe warszawa, biuro rachunkowe warszawa, biegły rewident warszawa, biegły rewident warszawa, audyt, audyt, accounting services Warsaw, audit Warsaw, accteka, accteka

Write A Comment