Podstawową zasadą wynikającą z MSR jest zakaz kompensowania aktywów i zobowiązań, czy przychodów z kosztami. MSR co do zasady nie zezwalają na kompensowanie, ponieważ osłabia ono zdolność rozumienia sprawozdań finansowych. Kompensowanie jest dozwolone, tylko gdy regulacje MSR to wyraźnie dopuszczają albo gdy kompensowanie jest przez nie wymagane, a ma to miejsce wtedy, gdy odzwierciedla istotę transakcji.

Kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego jest odstępstwem od zasady ogólnej, gdyż jest ono obowiązkowe z wyjątkiem określonych przypadków.

Kompensaty należy zatem dokonać, ale wtedy i tylko wtedy, gdy jednostka gospodarcza:
a) posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego; oraz
b) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na:
(i) tego samego podatnika; lub
(ii) różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku
w kwocie netto, lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania, w każdym
przyszłym okresie, w którym przewiduje się rozwiązanie znaczącej ilość rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego lub zrealizowanie znaczącej ilości aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.

Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego zależy od polityki przyjętej przez jednostkę.

Jednostka może nie kompensować lub kompensować aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego według zasad określonych. Jeśli zdecyduje o kompensowaniu to musi mieć ona tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

Uznaje się, że jednostka posiada tytuł uprawniający do jednoczesnego uwzględnienia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przy ustaleniu zobowiązania podatkowego, jeżeli:
a) jest uprawniona do potrącenia należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, oraz
b) aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tą samą władzę podatkową na:
– tego samego podatnika, lub
– różnych podatników, którzy są uprawnieni i zamierzają rozliczyć należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Write A Comment