Czy wolno kompensować aktywa i pasywa, albo przychody i koszty ?

MSR co do zasady nie zezwalają na kompensowanie, ponieważ osłabia ono zdolność rozumienia sprawozdań finansowych. Kompensowanie jest dozwolone, tylko gdy regulacje MSR to wyraźnie dopuszczają albo gdy kompensowanie jest przez nie wymagane, a ma to miejsce wtedy, gdy odzwierciedla istotę transakcji.

MSR 1 nie uważa za kompensowanie pomniejszenia aktywów o odpisy aktualizujące (aktywa trwałe, zapasy, czy należności).

Gdy transakcje mają uboczny charakter w stosunku do działalności podstawowej, to kompensuje się przychody i ich koszty,  jeśli prezentacja taka odzwierciedla istotę transakcji lub innego zdarzenia. Ma to miejsce, gdy:

  •  zyski i straty ze sprzedaży aktywów trwałych, łącznie z inwestycjami i aktywami służącymi działalności operacyjnej, ujmowane są w wysokości różnicy między przychodami osiągniętymi ze sprzedaży a wartością bilansową danego składnika aktywów powiększoną o koszty sprzedaży, oraz
  • wydatki związane z rezerwą, która jest ujmowana zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe i które na mocy umowy są refundowane przez stronę trzecią (na przykład, gwarancja udzielona przez dostawcę) mogą być kompensowane z odnośną kwotą refundacji.

Również zyski i straty powstałe z tytułu grupy podobnych transakcji jednostka prezentuje w kwocie netto, na przykład zyski i straty z tytułu różnic kursowych lub zyski i straty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. Tego rodzaju zyski i straty jednostka prezentuje jednak oddzielnie, jeśli są istotne.

Zasada niekompensowania zawarta jest także w UoR. Wg UoR, wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i  związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych. UoR zawiera także przepisy, które regulują odstępstwa od zasady niekompensowania. Np. z Art. 42 ust. 3 wynika, że w wyniku z operacji finansowych prezentuje się zyski lub straty ze zbycia inwestycji innych niż inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, albo nadwyżkę różnic kursowych dodatnich nad ujemnymi, bądź na odwrót ujemnych nad dodatnimi. Art. 37 ust. 7 stanowi, że rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. W przypadku zbycia niefinansowych aktywów trwałych wykazuje się tylko zyski lub straty.

Jest to różnica w stosunku do MSR, gdyż niektóre nakazy kompensaty w UoR mają bezwzględny charakter np. w przypadku różnic kursowych. Jak wynika z MSR 1, jeśli zyski i straty z podobnych transakcji są istotne, nie można ich kompensować.

biuro rachunkowe Warszawa, biuro rachunkowe Warszawa

Write A Comment