Zasady podziału aktywów na krótko- i długoterminowe są uregulowane w MSR oraz w polskiej ustawie o rachunkowości (UoR).

Tematyka ta została uregulowana w standardzie MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych.

Zgodnie z MSR 1 jednostka klasyfikuje aktywa jako obrotowe (krótkoterminowe), kiedy:

  • oczekuje, że zrealizuje składnik aktywów lub zamierza go sprzedać lub zużyć w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki,
  • jest w posiadaniu składnika aktywów przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu,
  • oczekuje, że składnik aktywów zostanie zrealizowany w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, lub
  • składnik aktywów stanowią środki pieniężne lub ich ekwiwalenty (zgodnie z definicją w MSR 7) chyba że występują ograniczenia dotyczące jego wymiany, czy wykorzystania do zaspokojenia zobowiązania w przeciągu przynajmniej dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Jeśli zatem składnik aktywów spełnia choć jedno z powyższych kryteriów będzie klasyfikowany jako obrotowy, a jeśli nie spełnia żadnego z nich to będzie sklasyfikowany jako trwały (długoterminowy).

Podobnie UoR wymaga prezentacji aktywów w podziale na krótko- i długoterminowe, choć definicja aktywów obrotowych jest inaczej sformułowana.

UoR definiuje aktywa obrotowe jako tę część aktywów jednostki, które w przypadku:

  • aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w  ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
  • aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i  wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
  • należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w  ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
  • rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

UoR nie definiuje pojęcia cyklu operacyjnego, natomiast w MSR 1 taka definicja jest zawarta. Chodzi o czas jaki upływa pomiędzy zakupem aktywu a jego realizacją w formie pieniężnej.

MSR 1 zezwala na klasyfikację aktywów bądź pasywów wg kryterium płynności w przypadku, gdyby dostarczała ona informacji, które są wiarygodne i bardziej przydatne. Jeśli wyjątek ten ma zastosowanie, wszystkie aktywa i zobowiązania porządkuje się ogólnie według kryterium płynności. UoR sama nie daje takiej możliwości, jednakże dla jednostek sektora finansowego przewidziano wzory bilansu oparte właśnie na kryterium płynności, ale są one uregulowane w rozporządzeniach do UoR i obowiązują tylko konkretne typy jednostek np. banki czy biura maklerskie.

 


usługi księgowe warszawa, usługi księgowe warszawa, biuro rachunkowe warszawa, biegły rewident warszawa, biegły rewident warszawa, audyt, audyt, accounting services Warsaw, audit Warsaw, accteka, accteka

Write A Comment