Jeśli w wyniku wystawienia faktury korygującej dochodzi do obniżenia podatku należnego (zmniejszenia podstawy opodatkowania), aby mogło dojść do faktycznego obniżenia kwoty VAT należnego w deklaracji VAT, niezbędne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Bez takiego potwierdzenia, niestety nie możemy pomniejszyć kwoty VAT należnego.

Oprócz samego potwierdzenia odbioru ważny jest moment jego otrzymania przez nabywcę. Nie wystarczy zatem wiedzieć kiedy podatnik sam wysłał fakturę korygującą, ale kiedy dotarła ona do nabywcy.

Art. 29 ust. 13 Ustawy o VAT mówi, iż obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jak zinterpretować ten przepis?

Załóżmy, że wystawiamy fakturę korygującą in minus 28 stycznia, a do nabywcy dociera ona w pierwszym przypadku 29 stycznia, a w drugim 1 lutego. Przede wszystkim powinniśmy znać datę, kiedy nabywca otrzymał fakturę korygującą, bo wyznacza ona termin do kiedy powinniśmy zdobyć potwierdzenie odbioru, aby zmniejszyć VAT należny. Jeśli nabywca otrzymał fakturę korygującą 29 stycznia, aby pomniejszyć VAT należny w deklaracji za styczeń należy otrzymać potwierdzenie odbioru do 25 lutego. Jeśli nabywca otrzymał fakturę korygującą 1 lutego, nie można pomniejszyć VAT należnego w deklaracji za styczeń, lecz najwcześniej za luty, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru do 25 marca.

Jaką formę powinno mieć potwierdzenie odbioru?

Forma nie jest określona w przepisach o VAT. Przyjmuje się, że wszystko co może być uznane za dowód zgodnie z ordynacją podatkową, może stanowić potwierdzenie odbioru. Każdy dokument świadczący o tym, że kontrahent miał możliwość zapoznania się z treścią faktury korygującej może stanowić potwierdzenie odbioru. Jednak istotne jest, że ciężar dowodu spoczywa w tej sytuacji na podatniku i dowolność dowodu, nie powinna bynajmniej uśpić czujności podatnika.

W praktyce stosowane są przykładowo:

  • nadanie faktury korygującej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – w tej sytuacji należy zwrócić uwagę, że ten sposób dokumentowania wymaga spełnienia pewnych warunków, np. czy adres na fakturze korygującej zgadza się z tym na zwrotce listu, czy na zwrotce wyszczególniono dane faktury korygującej (np. unikalny numer)
  • podpis odbiorcy na fakturze korygującej z datą odbioru – jeśli istnieje możliwość jej osobistego przekazania nabywcy
  • potwierdzenie otrzymane drogą mailową – istotne jest czy potwierdza ono datę odbioru przez nabywcę
  • potwierdzenie otrzymane faksem – j.w.
  • potrącenie kwoty wynikającej z faktury korygującej i wyszczególnienie jej numeru na przelewie – należy zwrócić uwagę na datę przelewu

Co jest potwierdzeniem odbioru, gdy faktury korygujące są przesyłane w formie elektronicznej?

Wg organów podatkowych, samo wysłanie faktury mailem w tej sytuacji nie wystarcza. Potrzebna jest dodatkowo informacja zwrotna od nabywcy (IPPP1/4512-1096/15-2/EK).

Write A Comment