Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje szereg bardzo istotnych zmian w zakresie dokumentowania cen transferowych.

Poniżej przedstawiono krótkie omówienie najważniejszych z nich. Więcej szczegółów o poszczególnych zmianach można znaleźć na naszym portalu.

Kryterium przychodów (kosztów)

Do sporządzania dokumentacji cen transferowych (DCT) zobowiązani są podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln euro. Do sporządzania DCT są obowiązani także podatnicy rozpoczynający działalność, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 mln euro.

Jest to nowe kryterium, które wcześniej nie obowiązywało. Chodzi o przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, czyli sumę wszystkich przychodów: operacyjnych, pozostałych operacyjnych, finansowych. Wartość przychodów jest ustalana w oparciu o sprawozdanie finansowe.

Zmiana progu powiązań kapitałowych

Obecnie obowiązujący próg powiązań kapitałowych wynosi 25% zarówno dla powiązań bezpośrednich i pośrednich (do końca 2016 r. było to 5%).

Nowe limity transakcyjne

Minimalny limit, od którego zaczynają się obowiązki transakcyjne wynosi 50 tys. euro. Obejmuje transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość tej kwoty. Limit ten obowiązuje wraz z innymi przesłankami sporządzania DCT i rośnie wraz z przychodami (kryterium przychodów).

W przypadku transakcji z podmiotami z rajów podatkowych kwota wynosi 20 tys. euro, przy czym nie bierze się tu pod uwagę powiązań. Podmioty nie muszą być powiązane, aby istniał obowiązek sporządzania DCT.

Ważne! Na podstawie interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa jako sumę transakcji uważa się obecnie sumę transakcji materialnych i niematerialnych łącznie.

Local file i master file

Tzw. local file musi zostać sporządzony przez podatników, którzy spełnią kryteria do sporządzania DCT i których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 20 mln euro. Powyżej limitu 20 mln euro obowiązuje dodatkowo tzw. master file.

 

Local file musi zawierać następujące elementy:

  • Opis podatnika
  • Opis transakcji z podmiotami z grupy (ta część obejmuje m.in. analizę funkcji, aktywów i ryzyk, metody i sposób kalkulacji dochodu)
  • Informacje finansowe podatnika
  • Analiza porównawcza (jeśli przychody przekraczają 10 mln euro)

Local file może być wspólny dla różnych transakcji w takim zakresie jak to możliwe.

Master file dotyczy danych na temat grupy (struktura organizacyjna grupy, polityka cen transferowych grupy, opis działalności grupy, opis wartości niematerialnych, opis sytuacji finansowej grupy, porozumienia APA).

Analiza porównawcza (benchmarking analysis)

Jest to całkowicie nowy wymóg. Przed rokiem 2017 to organy podatkowe w trakcie kontroli same przeprowadzały analizę porównawczą, a obecnie ciężar ten przerzucony został na podatników. Obowiązuje tych podatników, których przychody w roku ubiegłym przekroczyły równowartość 10 mln euro.

Analiza porównawcza to opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach.

Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Nowa deklaracja CIT-TP

Deklaracja CIT-TP jest dość obszerna i wymaga podania szczegółowych informacji na temat powiązań podatnika oraz przeprowadzanych przez niego transakcji. Deklaracja ta powinna być składana razem z zeznaniem CIT-8 (jest załącznikiem do zeznania). Termin jej złożenia jest taki sam jak termin zeznania CIT-8.

Złożenie oświadczenia

Nowe przepisy nakładają na podatników obowiązek składania przez podatników oświadczeń o posiadaniu DCT do dnia 31 marca każdego roku.

Write A Comment